Proje Adı: Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği ,Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2017- 2019, Proje Süresi: 3 Yıl, Fon Kaynağı: Ulusal Bütçe, Uygulayıcı Kurum: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

 Amacı: GAP Bölgesi’nde tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi alanlarında, üretim faktörlerinin ve üretim kaynaklarının daha etkin ve verimli bir biçimde kullanılması suretiyle, Bölgenin rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunulmasıdır.

Hedefleri: Proje ile GAP Bölgesi’nin başat ekonomik sektörleri arasında yer alan tarımsal üretimde ve tarımsal ürünlerin işlenmesinde başta su ve enerji olmak üzere, kaynakların en etkin biçimde kullanımımın modellenmesi ve yaygınlaştırılması ve birincil üretim ve işleme süreçlerinde verimliliğin arttırılması hedeflenmektedir.

Faaliyetler

Bileşen 1: Mevcut Durum Analizi

1.1 Bölgesel stratejik ürünlerin belirlenmesine yönelik filtreleme yaklaşımının geliştirilmesi

1.2 Seçilen bölgesel stratejik ürün ve değer zinciri tabanlı ikincil analizler

1.3 Seçilen bölgesel stratejik ürün ve değer zinciri tabanlı birincil analizler

1.4 Bulguların raporlanması

 Bileşen 2: Stratejik Planlama

2.1 Seçilen bölgesel stratejik ürün ve değer zinciri tabanlı öngörü çalışması

2.2 Pilot girişimlerin tasarlanması

2.3 Stratejik çerçeve raporunun hazırlanması

 Bileşen 3: Pilot Uygulamalar

3.1 Pilot işletmelerin belirlenmesi

3.2 Pilot proje planlarının hazırlanması

3.3 Pilot işletme dönüşüm programlarının hazırlanması

3.4 Uygulama, izleme ve değerlendirme

 Bileşen 4: Sürdürülebilirlik Altyapısının Oluşturulması

4.1 Sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması

4.2 Yönetişim yapısının kurulması ve koordinasyon

4.3 Eğitim ve yayım

4.4 Kurumsal yetkinlikler ve ölçeklendirme

 Beklenen Çıktılar:

  • Küresel ve ulusal yönelimler ve kıyaslamalar kullanılarak tarım ve tarıma dayalı sanayide Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin mevcut durumunun tespit edilmesi  ·         Tarım ve tarıma dayalı sanayide entegre kaynak verimliliği stratejik çerçevesinin oluşturulması
  • Pilot projeler uygulanarak kaynak verimliliğinin artırılmasına yönelik ölçeklenebilir ve tekrarlanabilir modellerin oluşturulması
  • Sürdürülebilirlik altyapısının oluşturularak proje etkisinin sürdürülebilir hale getirilmesi